6:31 | Saturday, 28. January, 2023

RESEARCH ‘THE REFORM OF THE LEGAL FRAMEWORK, PRACTICE AND CHALLENGES OF MEDIATION IN KOSOVO’


Research ‘The Reform of the Legal Framework, Practice and Challenges of Mediation in Kosovo’

5:49 | Saturday, 28. January, 2023

ISTRAŽIVANJE ‘’REFORMA PRAVNOG OKVIRA, PRAKSA I IZAZOVI POSREDOVANJA NA KOSOVU’’


Istraživanje ‘’Reforma pravnog okvira, praksa i izazovi posredovanja na Kosovu’’

4:39 | Saturday, 28. January, 2023

HULUMTIM “REFORMA E KORNIZËS LIGJORE, PRAKTIKA DHE SFIDAT E NDËRMJETËSIMIT NË KOSOVË”


Hulumtim ‘’Reforma e Kornizës Ligjore, Praktika dhe Sfidat e Ndërmjetësimit në Kosovë’’

5:47 | Wednesday, 28. December, 2022

PRACTICE GUIDE: APPLICATION OF TECHNOLOGY IN THE MEDIATION PROCEDURE – ONLINE MEDIATION


,Practice Guide Application of Technology in the Mediation Procedure – Online Mediation‘

5:40 | Wednesday, 28. December, 2022

PRAKTIČNI VODIČ: PRIMENA TEHNOLOGIJE U POSTUPKU MEDIJACIJE – ONLINE MEDIJACIJA


,,Praktični vodič Primena tehnologije u postupku medijacije – Online medijacija”

5:37 | Wednesday, 28. December, 2022

UDHËZUES PRAKTIK: ZBATIMI I TEKNOLOGJISЁ NЁ PROCEDURЁN E NDЁRMJETЁSIMIT – NDЁRMJETЁSIMI ONLINE


”Udhëzues Praktik Zbatimi i Teknologjisё nё Procedurёn e Ndёrmjetёsimit – Ndёrmjetёsimi Online”    

4:56 | Tuesday, 20. December, 2022

PRACTICE MANUAL ABOUT THE JUSTICE SYSTEM AND ACCESS TO JUSTICE


‘Practice Manual about the Justice System and Access to Justice‘

4:53 | Tuesday, 20. December, 2022

PRAKTIČNI PRIRUČNIK ZA PRAVOSUDNI SISTEM I PRISTUP PRAVDI


,,Praktični priručnik za pravosudni sistem i pristup pravdi’’

4:49 | Tuesday, 20. December, 2022

MANUAL PRAKTIK PЁR SISTEMIN E DREJTЁSISЁ DHE QASJEN NЁ DREJTЁSI


”Manual Praktik pёr Sistemin e Drejtёsisё dhe Qasjen nё Drejtёsi”

10:01 | Monday, 28. March, 2022

Razumevanje Posredovanja i Razvijanje Veština Posredovanja – Booklet


Razumevanje Posredovanja i Razvijanje Veština Posredovanja

9:50 | Monday, 28. March, 2022

Kuptimi i Ndёrmjetёsimit dhe Zhvillimi i Aftёsive Lehtёsuese – Booklet


Kuptimi i Ndёrmjetёsimit dhe Zhvillimi i Aftёsive Lehtёsuese

10:05 | Wednesday, 30. June, 2021

Razumevanje Posredovanja i Razvijanje Veština Posredovanja – Booklet


  Razumevanje Posredovanja i Razvijanje Veština Posredovanja

9:30 | Wednesday, 30. June, 2021

Kuptimi i Ndёrmjetёsimit dhe Zhvillimi i Aftёsive Lehtёsuese – Booklet


Kuptimi i Ndёrmjetёsimit dhe Zhvillimi i Aftёsive Lehtёsuese

7:32 | Thursday, 20. May, 2021

Procena nivoa međuetničke ekonomske saradnje na Kosovu


Procena nivoa međuetničke ekonomske saradnje na Kosovu

7:31 | Thursday, 20. May, 2021

Assessment of Inter-Ethnic Cooperation in Kosovo


Assessment of Inter-Ethnic Cooperation in Kosovo

7:31 | Thursday, 20. May, 2021

Vlerësimi i Bashkëpunimit Ekonomik Ndëretnik në Kosovë


Vlerësimi i Bashkëpunimit Ekonomik Ndëretnik në Kosovë

12:44 | Tuesday, 15. September, 2020

Правосуђе у митровачком региону – истраживање


Правосуђе у митровачком региону – истраживање

12:37 | Tuesday, 15. September, 2020

Drejtësia në Rajonin e Mitrovicës: Hulumtim i Perceptimit Publik


Drejtësia në Rajonin e Mitrovicës Hulumtim i Perceptimit Publik

12:31 | Tuesday, 15. September, 2020

Justice in Mitrovica Region: A Public Perception Poll


Justice in Mitrovica Region A Public Perception Poll

1:46 | Thursday, 2. July, 2020

Izveštaj Civilnog Društva o Ljudskim Pravima na Kosovu u 2019


Izveštaj Civilnog Društva o Ljudskim Pravima na Kosovu u 2019   PREDSTAVLJANJE PRVOG ZAJEDNIČKOG IZVEŠTAJA CIVILNOG DRUŠTVA  O STANJU LJUDSKIH […]

1:27 | Thursday, 2. July, 2020

Raporti i Shoqërisë Civile për të Drejtat e Njeriut në Kosovë në Vitin 2019


Raporti i Shoqërisë Civile për të Drejtat e Njeriut në Kosovë në Vitin 2019   PUBLIKIMI I RAPORTIT TË PARË […]

12:33 | Thursday, 2. July, 2020

Civil Society Report on Human Rights in Kosovo in 2019


Civil Society Report on Human Rights in Kosovo in 2019   LAUNCH OF THE FIRST JOINT CIVIL SOCIETY REPORT ON […]

7:08 | Monday, 29. June, 2020

Hulumtim i Opinionit Publik ‘’20 Vite më Pas: Narrativat, Marrëdhëniet Ndëretnike dhe Pajtimi në një Qytet të Ndarë’’


Hulumtim i Opinionit Publik ‘’20 Vite më Pas…” – ALB

4:29 | Monday, 29. June, 2020

Public Opinion Research ‘’20 Years After: Narratives, Inter-Ethnic Relations and Reconciliation in a Divided City’’


Public Opinion Research ‘’20 Years After…” – ENG

5:40 | Monday, 15. June, 2020

Посредовање на Косову Преглед и препоруке


Посредовање на Косову Преглед и препоруке

5:36 | Monday, 15. June, 2020

Ndërmjetësimi në Kosovë: Vështrim dhe Rekomandime


  Ndërmjetësimi në Kosovë Veshtrim dhe Rekomandime

5:33 | Monday, 15. June, 2020

Mediation in Kosovo: Overview and Recommendations


The Comprehensive Overview & Research on Mediation – ENG

12:09 | Wednesday, 18. December, 2019

Map ”Explore Mitrovica”


Map – Explore Mitrovica – WEB Map ‘’Explore Mitrovica’’ was developed within the program Creating “a Third Side” of the […]

5:22 | Wednesday, 28. August, 2019

Mediation Center Mitrovica


KOS-17/0003 – Mediation Center Mitrovica Part – 1 Part – 2 Part – 3

7:33 | Saturday, 2. February, 2019

Истраживање јавног мњења „Да ли разумемо једни друге?“


POR – Can we understand one another – SRB

7:31 | Saturday, 2. February, 2019

Hulumtimi i Opinionit Publik: ‘’A mund të e kuptojmë njëri – tjetrin?’’


POR – Can we understand one another – ALB

7:17 | Saturday, 2. February, 2019

Public Opinion Research: ‘’Can we understand one another?’’


  POR – Can we understand one another – ENG

12:45 | Thursday, 19. October, 2017

Beyond the bridge: the symbolism freedom of movement and safety


The realization and publication of this public opinion analysis was supported by Kosovo Foundation for Open Society (KFOS). The opinions […]

2:20 | Saturday, 21. February, 2015

ACTIVITY REPORT (January – December 2014)


Download

10:23 | Thursday, 6. November, 2014

ACTIVITY REPORT (January – October 2014)


Download

2:26 | Friday, 25. July, 2014

MCM ACTIVITY REPORT


Download

11:20 | Thursday, 26. December, 2013

Activity Report


Download

1:25 | Wednesday, 4. December, 2013

Mediation Center


DOWNLOAD BROCHURE