12:44 | Tuesday, 15. September, 2020

Правосуђе у митровачком региону – истраживање


Правосуђе у митровачком региону – истраживање

12:37 | Tuesday, 15. September, 2020

Drejtësia në Rajonin e Mitrovicës: Hulumtim i Perceptimit Publik


Drejtësia në Rajonin e Mitrovicës Hulumtim i Perceptimit Publik

12:31 | Tuesday, 15. September, 2020

Justice in Mitrovica Region: A Public Perception Poll


Justice in Mitrovica Region A Public Perception Poll

1:46 | Thursday, 2. July, 2020

Izveštaj Civilnog Društva o Ljudskim Pravima na Kosovu u 2019


Izveštaj Civilnog Društva o Ljudskim Pravima na Kosovu u 2019   PREDSTAVLJANJE PRVOG ZAJEDNIČKOG IZVEŠTAJA CIVILNOG DRUŠTVA  O STANJU LJUDSKIH […]

1:27 | Thursday, 2. July, 2020

Raporti i Shoqërisë Civile për të Drejtat e Njeriut në Kosovë në Vitin 2019


Raporti i Shoqërisë Civile për të Drejtat e Njeriut në Kosovë në Vitin 2019   PUBLIKIMI I RAPORTIT TË PARË […]

12:33 | Thursday, 2. July, 2020

Civil Society Report on Human Rights in Kosovo in 2019


Civil Society Report on Human Rights in Kosovo in 2019   LAUNCH OF THE FIRST JOINT CIVIL SOCIETY REPORT ON […]

7:08 | Monday, 29. June, 2020

Hulumtim i Opinionit Publik ‘’20 Vite më Pas: Narrativat, Marrëdhëniet Ndëretnike dhe Pajtimi në një Qytet të Ndarë’’


Hulumtim i Opinionit Publik ‘’20 Vite më Pas…” – ALB

4:29 | Monday, 29. June, 2020

Public Opinion Research ‘’20 Years After: Narratives, Inter-Ethnic Relations and Reconciliation in a Divided City’’


Public Opinion Research ‘’20 Years After…” – ENG

5:40 | Monday, 15. June, 2020

Посредовање на Косову Преглед и препоруке


Посредовање на Косову Преглед и препоруке