Izveštaj Civilnog Društva o Ljudskim Pravima na Kosovu u 2019


1:46 | Thursday, 2. July, 2020

Izveštaj Civilnog Društva o Ljudskim Pravima na Kosovu u 2019

 

PREDSTAVLJANJE PRVOG ZAJEDNIČKOG IZVEŠTAJA CIVILNOG DRUŠTVA  O STANJU LJUDSKIH PRAVA NA KOSOVU

Priština 30. jun 2020.: Zadovoljstvo nam je da vas obavestimo da je zvanično objavljen prvi zajednički izveštaj civilnog društva o stanju ljudskih prava na Kosovu. Izveštaj pruža pregled stanja ljudskih prava na Kosovu u 2019. godini, uključujući glavne probleme i izazove u ostvarivanju ljudskih prava, kao i prikaz kršenja ljudskih prava. izveštaj procenjuje stanje građanskih i političkih prava; ekonomska, socijalna i kulturna prava; pitanja ljudskih prava koja se odnose na određene grupe i osobe u ranjivim situacijama; i nekoliko unakrsnih tema o ljudskim pravima, poput tranzicione pravde i prava na istinu, kao i životne sredine i ljudskih prava.

Dvadeset i jedna organizacija civilnog društva (OCD) koje rade na zaštiti i promociji ljudskih prava na Kosovu udružile su snage kako bi izradile ovaj izveštaj. Pored daljeg jačanja saradnje i koordinacije između aktera civilnog društva iz različitih sredina, ovaj izveštaj teži da popuni postojeći jaz u zajedničkom praćenju i izveštavanju o ljudskim pravima na Kosovu na lokalnom i međunarodnom nivou. Izveštaj govori o najbitnijim pitanjima ljudskih prava i izazovima na Kosovu koja su izabrani nakon detaljnog razmatranja lokalnog konteksta tokom konsultativnog procesa sa nizom OCD-a za ljudska prava. Namera je da se slični izveštaji pripremaju u budućnosti na godišnjem nivou kako bi se osiguralo zajedničko i sistemsko izveštavanje OCD o stanju ljudskih prava na Kosovu.

OCD koje su doprinele ovom izveštaju pozivaju kosovske institucije i relevantne aktere da produzmu odgovarajuće radnje i mere za rešavanje problema i izazova po pitanju stanja ljudskih prava koji su identifikovani i predstavljeni u izveštaju. Bez adekvatne reakcije, ovi izazovi i problemi najvjerovatnije će se nastaviti ili čak produbiti i dalje ometati uživanje ljudskih prava na Kosovu zagarantovanih kosovskim Ustavom, zakonodavstvom i nekoliko direktno primenjivih međunarodnih i regionalnih instrumenata za zaštitu ljudskih prava. Kako su neki od ovih izazova koji se odnose na ljudska prava pogoršali u toku pandemije COVID-19 i mera za njihovo suzbijanje, takođe pozivamo kosovske organe i sve ostale aktere da stave brigu za ljudska prava u centar odgovora na i oporavak od pandemije COVID-19.

Sledećih 21 OCD doprinelo je navedenom izveštaju: Centar za alternativno rešavanje sporova (ADRC), Napredno zajedno (AT), AKTIV, Balkanski suncokreti Kosovo, Centar za razvoj društvenih grupa (CSGD), Centar za ravnopravnost i slobodu (CEL), Centar za Mir i toleranciju (CPT), Program građanskih prava Kosovo (CRP / K), Pokret FOL, Grupa za pravne i političke studije (GLPS), Integra, Kosovska zagovaračka grupa (KAG), Kosovski rehabilitacioni centar za žrtve torture (KRCT), Kosovski Centar za rodne studije (KGSC), Kosovski pravni institut (KLI), Mreža žena Kosova (KWN), Kosovski mladi pravnici (KYL), Resurni centar za nestale osobe (MPRC), Terre des Hommes Kosovo, Inicijativa mladih za ljudska prava Kosova (YIHR KS ) i Omladinski edukativni klub Sinergija Severna Mitrovica (Synergy).

Ukoliko imate dodatnih pitanja molimo Vas da kontaktirate Marigonu Shabiu (marigona@yihr.org) i/ili Zanu Syla (zana.syla@mediation-mitrovica.org).

Facebook