12:44 | utorak, 15. septembra, 2020

Правосуђе у митровачком региону – истраживање


Правосуђе у митровачком региону – истраживање

12:37 | utorak, 15. septembra, 2020

Drejtësia në Rajonin e Mitrovicës: Hulumtim i Perceptimit Publik


Drejtësia në Rajonin e Mitrovicës Hulumtim i Perceptimit Publik

12:31 | utorak, 15. septembra, 2020

Justice in Mitrovica Region: A Public Perception Poll


Justice in Mitrovica Region A Public Perception Poll

1:46 | četvrtak, 2. jula, 2020

Izveštaj Civilnog Društva o Ljudskim Pravima na Kosovu u 2019


Izveštaj Civilnog Društva o Ljudskim Pravima na Kosovu u 2019   PREDSTAVLJANJE PRVOG ZAJEDNIČKOG IZVEŠTAJA CIVILNOG DRUŠTVA  O STANJU LJUDSKIH […]

1:27 | četvrtak, 2. jula, 2020

Raporti i Shoqërisë Civile për të Drejtat e Njeriut në Kosovë në Vitin 2019


Raporti i Shoqërisë Civile për të Drejtat e Njeriut në Kosovë në Vitin 2019   PUBLIKIMI I RAPORTIT TË PARË […]

12:33 | četvrtak, 2. jula, 2020

Civil Society Report on Human Rights in Kosovo in 2019


Civil Society Report on Human Rights in Kosovo in 2019   LAUNCH OF THE FIRST JOINT CIVIL SOCIETY REPORT ON […]

7:55 | ponedeljak, 29. juna, 2020

Истраживање јавног мњења „20 година касније: наративи, међуетнички односи и помирење у подељеном граду“


Истраживање јавног мњења „20 година касније…“ – SRB

7:08 | ponedeljak, 29. juna, 2020

Hulumtim i Opinionit Publik ‘’20 Vite më Pas: Narrativat, Marrëdhëniet Ndëretnike dhe Pajtimi në një Qytet të Ndarë’’


Hulumtim i Opinionit Publik ‘’20 Vite më Pas…“ – ALB

4:29 | ponedeljak, 29. juna, 2020

Public Opinion Research ‘’20 Years After: Narratives, Inter-Ethnic Relations and Reconciliation in a Divided City’’


Public Opinion Research ‘’20 Years After…“ – ENG

5:40 | ponedeljak, 15. juna, 2020

Посредовање на Косову Преглед и препоруке


Посредовање на Косову Преглед и препоруке