10:01 | ponedeljak, 28. marta, 2022

Razumevanje Posredovanja i Razvijanje Veština Posredovanja – Booklet


Razumevanje Posredovanja i Razvijanje Veština Posredovanja

9:50 | ponedeljak, 28. marta, 2022

Kuptimi i Ndёrmjetёsimit dhe Zhvillimi i Aftёsive Lehtёsuese – Booklet


Kuptimi i Ndёrmjetёsimit dhe Zhvillimi i Aftёsive Lehtёsuese

10:05 | sreda, 30. juna, 2021

Razumevanje Posredovanja i Razvijanje Veština Posredovanja – Booklet


  Razumevanje Posredovanja i Razvijanje Veština Posredovanja

9:30 | sreda, 30. juna, 2021

Kuptimi i Ndёrmjetёsimit dhe Zhvillimi i Aftёsive Lehtёsuese – Booklet


Kuptimi i Ndёrmjetёsimit dhe Zhvillimi i Aftёsive Lehtёsuese

7:32 | četvrtak, 20. maja, 2021

Procena nivoa međuetničke ekonomske saradnje na Kosovu


Procena nivoa međuetničke ekonomske saradnje na Kosovu

7:31 | četvrtak, 20. maja, 2021

Assessment of Inter-Ethnic Cooperation in Kosovo


Assessment of Inter-Ethnic Cooperation in Kosovo

7:31 | četvrtak, 20. maja, 2021

Vlerësimi i Bashkëpunimit Ekonomik Ndëretnik në Kosovë


Vlerësimi i Bashkëpunimit Ekonomik Ndëretnik në Kosovë

12:44 | utorak, 15. septembra, 2020

Правосуђе у митровачком региону – истраживање


Правосуђе у митровачком региону – истраживање

12:37 | utorak, 15. septembra, 2020

Drejtësia në Rajonin e Mitrovicës: Hulumtim i Perceptimit Publik


Drejtësia në Rajonin e Mitrovicës Hulumtim i Perceptimit Publik

12:31 | utorak, 15. septembra, 2020

Justice in Mitrovica Region: A Public Perception Poll


Justice in Mitrovica Region A Public Perception Poll

1:46 | četvrtak, 2. jula, 2020

Izveštaj Civilnog Društva o Ljudskim Pravima na Kosovu u 2019


Izveštaj Civilnog Društva o Ljudskim Pravima na Kosovu u 2019   PREDSTAVLJANJE PRVOG ZAJEDNIČKOG IZVEŠTAJA CIVILNOG DRUŠTVA  O STANJU LJUDSKIH […]

1:27 | četvrtak, 2. jula, 2020

Raporti i Shoqërisë Civile për të Drejtat e Njeriut në Kosovë në Vitin 2019


Raporti i Shoqërisë Civile për të Drejtat e Njeriut në Kosovë në Vitin 2019   PUBLIKIMI I RAPORTIT TË PARË […]

12:33 | četvrtak, 2. jula, 2020

Civil Society Report on Human Rights in Kosovo in 2019


Civil Society Report on Human Rights in Kosovo in 2019   LAUNCH OF THE FIRST JOINT CIVIL SOCIETY REPORT ON […]

7:55 | ponedeljak, 29. juna, 2020

Истраживање јавног мњења „20 година касније: наративи, међуетнички односи и помирење у подељеном граду“


Истраживање јавног мњења „20 година касније…“ – SRB

7:08 | ponedeljak, 29. juna, 2020

Hulumtim i Opinionit Publik ‘’20 Vite më Pas: Narrativat, Marrëdhëniet Ndëretnike dhe Pajtimi në një Qytet të Ndarë’’


Hulumtim i Opinionit Publik ‘’20 Vite më Pas…“ – ALB

4:29 | ponedeljak, 29. juna, 2020

Public Opinion Research ‘’20 Years After: Narratives, Inter-Ethnic Relations and Reconciliation in a Divided City’’


Public Opinion Research ‘’20 Years After…“ – ENG

5:40 | ponedeljak, 15. juna, 2020

Посредовање на Косову Преглед и препоруке


Посредовање на Косову Преглед и препоруке

5:36 | ponedeljak, 15. juna, 2020

Ndërmjetësimi në Kosovë: Vështrim dhe Rekomandime


  Ndërmjetësimi në Kosovë Veshtrim dhe Rekomandime

5:33 | ponedeljak, 15. juna, 2020

Mediation in Kosovo: Overview and Recommendations


The Comprehensive Overview & Research on Mediation – ENG

12:09 | sreda, 18. decembra, 2019

Map “Explore Mitrovica“


Map – Explore Mitrovica – WEB Map ‘’Explore Mitrovica’’ was developed within the program Creating “a Third Side” of the […]

5:22 | sreda, 28. avgusta, 2019

Mediation Center Mitrovica


KOS-17/0003 – Mediation Center Mitrovica Part – 1 Part – 2 Part – 3

7:33 | subota, 2. februara, 2019

Истраживање јавног мњења „Да ли разумемо једни друге?“


POR – Can we understand one another – SRB

7:31 | subota, 2. februara, 2019

Hulumtimi i Opinionit Publik: ‘’A mund të e kuptojmë njëri – tjetrin?’’


POR – Can we understand one another – ALB

7:17 | subota, 2. februara, 2019

Public Opinion Research: ‘’Can we understand one another?’’


  POR – Can we understand one another – ENG

12:45 | četvrtak, 19. oktobra, 2017

Beyond the bridge: the symbolism freedom of movement and safety


The realization and publication of this public opinion analysis was supported by Kosovo Foundation for Open Society (KFOS). The opinions […]

2:20 | subota, 21. februara, 2015

ACTIVITY REPORT (January – December 2014)


Download

10:23 | četvrtak, 6. novembra, 2014

ACTIVITY REPORT (January – October 2014)


Download

2:26 | petak, 25. jula, 2014

MCM ACTIVITY REPORT


Download

11:20 | četvrtak, 26. decembra, 2013

Activity Report


Download

1:25 | sreda, 4. decembra, 2013

Mediation Center


DOWNLOAD BROCHURE