Misioni dhe Vizioni

Vizioni

Sistem gjyqësor efikas

Respektim i ndërsjellë dhe mirëkuptim i dallimeve ndërmjet komuniteteve

Misioni

Lehtësimi i qasjes në drejtësi përmes ndërmjetësimit, në mënyrë primare por je vetëm në rajonin e Mitrovicës

Nxitja e komunikimit dhe mirëkuptimit të ndërsjellë ndërmjet komuniteteve

Scroll to Top