THIRRJE E HAPUR PËR PRAKTIKANT/E


12:14 | Tuesday, 5. June, 2018


Status: Finished


Qendra për Zgjidhjen Alternative të Kontesteve – Qendra për Ndërmjetësim Mitrovicë fton të diplomuarit nga Fakulteti Juridik/fusha juridike nga rajoni i Mitrovicës të aplikojnë për 2 – pozita/mundësi për punë praktike në Qendrën për Ndërmjetësim dhe Prokurorinë Themelore në Mitrovicë të mundësuara në kuadër të projektit  “Promovimi i qasjes në drejtësi përmes ndërmjetësimit në komunat veriore të Kosovës”, financuar nga by The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH –  Kosovë.

Qëllimi i praktikës është t’u mundësojë të diplomuarve nga fusha juridike që të fitojnë njohuri praktike ligjore përmes angazhimit në Qendrën për Ndërmjetësim dhe Prokurorinë Themelore, dhe të krijojnë përvojën e nevojshme për të aplikuar për provimin e jurisprudencës në Kosovë.

 

Pozita: Praktikant/e

Nr i pozitave të hapura: 2 (1 për të diplomuarit e drejtësisë nga jugu i lumit Ibër & 1 për të diplomuarit e drejtësisë nga veriu i lumit Ibër)

Lloji i praktikës: Me pagesë

Periudha e praktikës: Korrik – Nëntor 2018

Orari i punës: 40 orë në javë

Vendi i punës: Zyra e Qendrës për Ndërmjetësim dhe Ndërtesa e Prokurorisë Themelore Mitrovicë (Mahalla e Boshnjakëve)

 

Praktikanti/ja do jetë përgjegjës/e për këto detyra:

 • Të asistoj procesin e referimit të rasteve ndërmjet prokurorisë/prokurorëve dhe ADRC-së;
 • Të ndihmoj prokurorët në klasifikimin e rasteve të përshtatshme për ndërmjetësim dhe në referimin e tyre në ADRC;
 • Të shërbejë si pikë kontaktuese për procesin e referimit të rasteve ndërmjet ADRC-së dhe Prokurorisë Themelore;
 • Të asistoj në kompletimin dhe shkëmbimin e dokumentacionit të rasteve të referuara;
 • Të asistoj në procesin e pranimit dhe kthimit të rasteve;
 • Të kryej detyra tjera që bien në kuadër të punës ndërmjetësuese të ADRC-së;
 • T’u ofroj informata për procesin e ndërmjetësimit palëve të interesuara në Prokurorinë Themelore;
 • Të asistoj dhe të ofroj mbështetje në punën e prokurorëve dhe stafit administrative të prokurorisë;
 • Të kryej detyra të tjera lidhur me punën sipas kërkesës së prokurorëve të Prokurorisë së Mitrovicës dhe stafit administrativ;

 

Kualifikimet/Ne jemi duke kërkuar kandidat të cilët:

 • Janë të diplomuar në fushën juridike;
 • Janë të interesuar për punë praktike në mënyrë që të kualifikohen për provimin e jurisprudencës në Kosovë;
 • Janë të gatshëm të respektojnë dhe punojnë nën parimin e konfidencialitetit të punës së Qendrës për Zgjidhjen Alternative të Kontesteve dhe Prokurorisë Themelore;
 • Janë të gatshëm të punojnë në një ambient multi-etnik;
 • Janë komunikues dhe marrin iniciativë;

 

Informacione shtesë:

Ju lutem kini parasysh se:

 • Aplikimet jo të plota nuk do të merren në konsideratë;
 • Vetëm kandidatët që do të përzgjidhen për intervista do të kontaktohen;

 

Si të aplikoni:

Për të aplikuar dërgoni dokumentet që kërkohen më poshtë në këtë e-mail adresë: info@localhost :

 • CV/Biografinë;
 • Letrën motivuese;
 • Kopjen e diplomës;

 

Ju lutemi përdorni “Internship – Application” si subjekt të e-mailit tuaj aplikues.

Afati i fundit për aplikim është: 28 Qershor 2018, ora 17:00.